Huyện ủy Hớn Quản

Huyện ủy Hớn Quản
Danh sách Tổ chức
STT Họ và Tên Chức danh Số điện thoại
I. Văn phòng Huyện ủy 3.632.255
1. Đ/c Nguyễn Văn Hạ HUV, Chánh VPHU 0918.242.177
  Đ/c Nguyễn Văn Hậu Phó Chánh VPHU 0938.347.444
  Đ/c Đặng Minh Thế Phó Chánh VPHU 01234.024.499
II. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 3.632.108
  Đ/c Trương Tấn Đạt UVTV, Chủ nhiệm UBKT 0918.624.779
  Đ/c Đỗ Đình Lạng Phó CN.UBKT 0978002260
III. Ban tổ chức Huyện ủy 3.632.132
  Đ/c Cao Văn Cường UVTV, Trưởng BTCHU  
  Đ/c Nguyễn Ngọc Lĩnh HUV, Phó Trưởng BTCHU 0918.832.601
  Đ/c Đỗ Duy Minh HUV, Phó Trưởng BTCHU 0914.045.679
IV. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 3.632.377
  Đ/c Trần Văn Thịnh UVTV, Trưởng BTGHU 0918.242.932
  Đ/c Nguyễn Sỹ Tuấn Phó Trưởng ban TT BTGHU  
V. Ban Dân vận Huyện ủy 3.632.595
  Đ/c Trịnh Thanh Triều UVTV, Trưởng BDVHU 0913.963.378
  Đ/c Hoàng Văn Tân HUV, Phó Trưởng BDVHU
 
 
  Đ/c Nguyễn Văn Chánh Phó Trưởng BDVHU 0937.001.747
VI. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện 3.632.116
  Đ/c Bùi Duy Dũng HUV, Giám đốc TTBDCT huyện 0972.103.133