Hớn Quản ra quân “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018”