Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho thành viên Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 13 xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền,  phổ biến pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho thành viên Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 13 xã
Ngày 10/5/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hớn Quản phối hợp với “Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện” (Hội đồng phối hợp PBGDPL) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho các thành viên của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 13 xã, với số lượng 135 thành viên tham gia.
Đây là lớp tập huấn chuyên đề riêng, lần đầu được tổ chức nhằm trang bị cho Trưởng Ban, thành viên Ban Thanh tra nhân dân; Trưởng Ban, thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng ở địa  phương.
Tại Hội nghị, các thành viên được nghe báo cáo viên của huyện triển khai một số văn bản pháp luật như: Luật thanh tra; Nghị định 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Nghị định 84/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1757/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. Bên cạnh đó, các thành viên còn được báo cáo viên hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện giám sát và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động giám sát của một số Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Sáng - UBMTTQVN huyện